Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

X-Height

X-Height

X-Height đề cập đến chiều cao của chữ x viết thường trong một phông chữ cụ thể. Bạn có thể đặt câu hỏi tại sao chiều cao cụ thể lại quan trọng như vậy, nhưng chiều cao x ảnh hưởng đến tỷ lệ của bất kỳ phông chữ nào và đến lượt nó, tính dễ đọc của nó. Nói chung, có thể giả định rằng khi chiều cao x tăng lên, độ dễ đọc được cải thiện.