Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Joint venture

Doanh nghiệp liên doanh

Joint venture là hình thức đối tác chiến lược được hình thành giữa tổ chức nước ngoài và tổ chức trong nước. Công ty hợp danh được hình thành nhằm đạt được một mục tiêu nhất định và mỗi công ty vẫn hoạt động độc lập.