Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Tracking

Tracking

Khác với Kerning, tracking nói tới việc căn chỉnh khoảng cách của toàn bộ từ hoặc đoạn văn (không chỉ giữa hai chữ cái) — hành động Tracking thay đổi khoảng cách giữa mọi chữ cái trong một từ / đoạn văn cùng một lúc. Nó có thể được sử dụng để thay đổi mật độ và cấu trúc của một từ hoặc đoạn văn.