Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Focus Group

Phỏng vấn nhóm

Một phương pháp nghiên cứu định tính trong đó một nhóm khoảng tám người được mời đến một địa điểm để thảo luận các chủ đề được cho sẵn, ví dụ như một chủ đề về các công cụ thiết bị cầm tay đầy tính năng.