Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Lagging Indicator

Chỉ số thứ cấp

Lagging Indicator là một yếu tố kinh tế có thể đo lường được, chỉ thay đổi sau khi nền kinh tế đã bắt đầu đi theo một mô hình hoặc xu hướng cụ thể.