Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Capacity Building

Nâng cao năng lực thể chế

Capacity Building là quá trình kiến tạo, cải thiện và duy trì các kỹ năng, kiến thức và năng lực cốt lõi của con người và quy trình của tổ chức.