Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Cost-benefit analysis

Phân tích chi phí

Phân tích chi phí - lợi ích, đôi khi được gọi là phân tích lợi ích - chi phí, là một quá trình có hệ thống để tính toán và so sánh lợi ích và chi phí của một dự án chính sách, hoặc quyết định chính phủ. CBA có hai mục đích: Để xác định có nên ra quyết định đầu tư hay không Cung cấp một cơ sở để so sánh dự án.