Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Dynamic information

Thông tin chuyển động

Dynamic Information là loại thông tin liên tục thay đổi, cập nhật hoặc phát triển. Ví dụ về Dynamic Information có thể là doanh thu của một tổ chức, mỗi ngày con số này có thể thay đổi.