Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Style Guide

Style Guide

Style Guide là tài liệu ứng dụng nhận diện và là một phần quan trọng của thương hiệu. Style Guide xác định bộ tiêu chuẩn chính xác cho việc xây dựng và ứng dụng thương hiệu của một doanh nghiệp hoặc ấn phẩm — bất kỳ thứ gì từ danh thiếp đến một trang web nhiều trang. Style Guide được sử dụng để đảm bảo rằng tất cả nội dung của thương hiệu có tính đồng nhất hoàn toàn.