Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Cultural competence

Năng lực liên văn hóa

Một tập hợp các giá trị, hành vi, thái độ và hành động cho phép mọi người làm việc hiệu quả giữa các dòng tộc/ dân tộc và văn hóa.