Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Goal Unit

Goal Unit

Goal Unit là đơn vị đo lường mà bạn muốn đo lường các mục tiêu khác nhau của mình. Điều này có thể bao gồm các mặt hàng chung chung như '$' hoặc các mặt hàng như 'giấy tờ' tùy thuộc vào ngành của bạn. Việc có một nhóm đơn vị được kiểm soát sẽ thúc đẩy việc quản lý và sử dụng thông tin của bạn một cách nhất quán trong báo cáo.