Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Baseline

Đường cơ sở

Đường cơ sở là một điểm tham chiếu cố định được sử dụng cho mục đích so sánh. Trong kinh doanh, sự thành công của một dự án hoặc sản phẩm thường được đo lường dựa trên số cơ sở cho chi phí, doanh thu hoặc bất kỳ số lượng biến nào khác. Một dự án có thể vượt quá số lượng cơ sở hoặc không đáp ứng nó.