Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Cost Leadership

Dẫn đầu chi phí

Dẫn đầu về chi phí là một trong ba chiến lược cạnh tranh mà một tổ chức có thể chọn để tập trung vào nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ của họ. Nó yêu cầu tổ chức cung cấp giá hàng hóa / dịch vụ thấp nhất trên thị trường.