Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Gap analysis

Phân tích khoảng trống

Gap Analysis là một kỹ thuật được các doanh nghiệp sử dụng để xác định sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kết quả mong đợi. Phân tích này giúp các tổ chức xác định những bước cần thực hiện để thu hẹp khoảng cách và cải thiện hiệu suất.