Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Communication Message

Thông điệp truyền thông

Thông điệp truyền thông là những cụm từ, câu hoàn chỉnh, các dấu hiệu, biểu tượng hay phương tiện truyền tải ý nghĩa nội dung cụ thể từ nhóm người, tổ chức, cộng đồng này đến nhóm người, tổ chức, cộng đồng khác.